Consolidatie voor het MKB

Consolidatie is het financieel samenvoegen van bedrijven zodat je overzicht krijgt over de financiële ontwikkeling in jouw groep van bedrijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een consolidatiemodel, zodat alle bedrijven met hun verschillende activiteiten en rekeningschema’s in passen. Hierdoor wordt het overzicht vergroot. Ook dient hierbij rekening te worden gehouden met de zgn. Intercompany transacties. Door deze te elimineren geeft het inzicht in het resultaat van elk bedrijf  een zuiverder beeld en blijft het overzicht behouden. Hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat, leest u hier!

Wat is consolidatie?

Consolidatie betekent het financieel samenvoegen van bedrijven. Dat wordt gedaan om overzicht te hebben over het financiële reilen en zeilen van een groep van ondernemingen die bij elkaar horen. Het komt erop neer dat de financiële prestaties vanuit de resultatenrekeningen van alle bedrijven bij elkaar worden opgeteld om te kunnen beoordelen hoe de onderneming in zijn totaal presteert.

Datzelfde geldt ook voor de balanspositie. Hierbij worden de financiële posities van de bedrijven bij elkaar opgeteld en zodoende een totaalbeeld gemaakt van de hele groep.

Het consolideren is een financiële techniek waarbij niet alleen wordt opgeteld, maar ook wordt geëlimineerd. Als er namelijk in zo’n groep zaken met elkaar wordt gedaan, waarbij onderneming A goederen levert aan onderneming B, dan creëer je een dubbeltelling als je dergelijke transacties niet tegen elkaar zou wegstrepen.

Zo zijn er in de praktijk meerdere situaties denkbaar, waarbij de zgn. ‘intercompany-transacties’ tegen elkaar weg gestreept moeten worden om een zuiver beeld te behouden van de financiële ontwikkeling van een groep.

Vaak wordt de term consolidatie toegepast in verband met het maken van een jaarrekening of bij het opstellen van een begroting of tussentijdse cijfers. Het kan daarbij ook heel belangrijk zijn om een consolidatie toe te passen op een liquiditeitsbegroting, waarbij het belangrijk is om de totale liquiditeitsontwikkeling van de hele groep te beoordelen.

Wanneer gebruik je consolidatie?

Een consolidatie gebruik je om overzicht te hebben over een groep van bedrijven, die bij elkaar horen. Dit kan een fiscale eenheid zijn, maar dat hoeft niet. Bij een fiscale eenheid is het simpelweg een wettelijke verplichting om te consolideren.

In de normale bedrijfsvoering wordt de consolidatie ingezet op die momenten waarbij het belangrijk is om overzicht te hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het proces van het maken van een begroting. Een ander voorbeeld is het maken van de jaarrekening of van tussentijdse cijfers.

De term consolidatie wordt vaak gebruikt in het opstellen van een v&w-rekening of bij balanscijfers. Bij een liquiditeitsbegroting is het ook belangrijk om dit geconsolideerd te doen. Dit is belangrijk om te zien of elk bedrijf in staat is om zijn eigen broek op te houden of dat het geld moet lenen van een onderneming uit dezelfde groep om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. In dat geval is er sprake van een ‘broekzak-vestzak-constructie’.

De voordelen van consolidatie

Het voordeel van een consolidatie is dat je daarmee overzicht creëert over de totale financiële gang van zaken. En daarbij is het ook mogelijk om de financiële prestaties of stand van zaken van de onderlinge bedrijven met elkaar te vergelijken.

Dat laatste is vooral interessant als er in de groep vergelijkbare bedrijven actief zijn. Denk daarbij aan bedrijven met verschillende vestigingen met exact dezelfde bedrijfsactiviteiten.

Hoe consolideer je de jaarrekening?

De financiële techniek om een jaarrekening te kunnen consolideren is door gebruik te maken van een zogenaamde brugstaat. Dat is een rekeningschema waarin alle grootboekrekeningen van alle onderliggende bedrijven kunnen worden opgenomen.

Daarnaast is het belangrijk om de eerder genoemde intercompany-transacties te elimineren, oftewel tegen elkaar weg te strepen. Dit wordt in de praktijk gedaan door een eliminatie-scenario toe te voegen. Op die manier blijft het financieel overzicht per bedrijf duidelijk in beeld, maar wordt voorkomen dat de onderlinge transacties in het totaal overzicht bij elkaar worden opgeteld, waardoor een scheef beeld zou kunnen ontstaan.

Dat is ook belangrijk voor het meten van de prestaties op basis van financiële kengetallen. Om dit zuiver te doen en dus ook zowel per bedrijf als voor de groep te kunnen meten, is het van groot belang dat bovenstaande eliminaties worden toegepast. Simpele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld kengetallen als de brutowinst en de EBITDA, zoals ook de solvabiliteit en current ratio.

Consolideer met CashController

In CashController is het mogelijk om verschillende bedrijven in een consolidatie op te nemen. Ook al hebben ze verschillende activiteiten met afwijkende rekeningschema’s, dan toch is het mogelijk door de inzet van een consolidatieschema om alle bedrijven hierin op te nemen.

Zodoende is het mogelijk om de financiële resultaten in totaal als per bedrijf afzonderlijk te presenteren. Door gebruik te maken van het dashboard managementrapportages, zien we de periodecijfers per maand per bedrijf. Onderstaand screenshot laat het beeld zien van de totale consolidatie.

totale-consolidatie-rapportage

Bovendien is het ook mogelijk om onderliggende bedrijven separaat te presenteren of vergelijkbare bedrijven te groeperen. In dit voorbeeld hebben we de werkmaatschappijen gegroepeerd en kunnen we op basis van deze selectie onderstaand beeld presenteren:

consolidatie-maatschappijen-gegroepeerd

En datzelfde doen we ook bij de holdings en activa-bedrijven, die we dan als volgt kunnen presenteren.

consolidatie-holdings-activa

Daarnaast is het ook mogelijk om deze bedrijven met behulp van onze rapportage Suite naast elkaar te presenteren, waardoor de prestaties van de afzonderlijke bedrijven met elkaar vergeleken kunnen worden.

prestaties-afzonderlijke-bedrijven

In dit beeld zie je ook duidelijk het voordeel van een eliminatie tevoorschijn komen. Hierdoor blijven de resultaten per bedrijf inzichtelijk, maar wordt het totaalbeeld van de hele groep ook duidelijker.

In onderliggend screenshot wordt duidelijk dat het mogelijk is om in de consolidatie bedrijven te kunnen groeperen. Het is dus mogelijk om elk bedrijf in beeld te hebben, maar daarnaast is het ook mogelijk om bedrijven met dezelfde activiteiten te groeperen, waardoor het overzicht behouden blijft.

groeperen-bedrijven

Het specifieke element van de consolidatie dat in CashController belangrijk is, betreft de consolidatie van de liquiditeitsprognose. Op basis van de meest actuele informatie is het mogelijk om de liquiditeit van de totale groep in beeld te brengen (zie hieronder):

consolidatie-totaal

Behalve het totaalbeeld is het ook mogelijk om dat per bedrijf te presenteren. Zo zie je hieronder het beeld van een bedrijf, dat duidelijk voldoende liquiditeitsruimte heeft om de bedrijfsvoering te continueren.

consolidatie-bedrijf-1

Maar dat geldt niet voor elk bedrijf dat tot deze groep behoort, zoals je aan onderstaand beeld van het tweede bedrijf kunt zien.

consolidatie-bedrijf-2

Doordat je dit in beeld hebt, is het mogelijk om te beoordelen op welke manier je de cashflow van alle bedrijven in goede banen kunt leiden. In CashController heb je de mogelijkheid om simulaties toe te voegen en het effect daarvan te beoordelen. Op die manier kun je vooraf bepalen welke stappen je in de praktijk kunt nemen om tot een optimaal beheer van je kasstromen te komen.

Wil jij door middel van consolidatie ook grip op je liquiditeit?
Vraag dan nu een vrijblijvende online demo aan!

Online demo aanvragen